Actividades por departamentos

Actividades por departamentos

- SECRETARÍA :

A persoa encargada de este departamento é a secretaria,dende aquí prestanse os seguintes servizos :

 

Conserxería :

- Actividades :

 • Atención Central telefónica
 • Información Xeral
 • Solicitud de Recogida de Enseres
 • Avisos Varios sobre averías de Suministros ( Luz,agua,...)
 • Solicitud de Racticida
 • Atención Ciudadana

 

- Modelos / Formularios :

 •  Modelo solicitud recogida de enseres.
 •  Modelo solicitud avisos electricista. 

 

Rexistro e Xanela Única :

 - Actividades:

 • Rexistro de Entradas e Saidas do Concello Viveiro 
 • Rexistro de Entradas e Saidas de documentos da Xunta
 • Rexistro de Entradas e Saidas dalgún Ministerio.

 

- Modelos / Formularios :

 • Instancia de Solicitude Xeral
 • Modelo para remisión de documentación pola xanela única
 • Modelo Alegación Sanción Tráfico
 • Solicitude de Bonificación no Imposto sobre Bens Inmobles ( Familia Numerosa e vivendas de Protección Oficial )
 • Solicitude de Bonificación no Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Solicitude de Inscripción como parella de feito
 • Solicitude de Subvención
 • Solicitude de extracción de madera.

 

Secretaría :

 - Actividades :

 • Compulsa de Documentos.
 • Solicitude de Bodas Civis
 • Solicitude de inscripción no rexistro municipal de parellas de feito.
 • Solicitude de Inscripción de cans perigosos.
 • Solicitude de Licenzas de taxis.

 

- Modelos / Formularios :

 • Modelo Solicitude Bodas Civis
 • Modelo de Inscripción no rexistro municipal de parellas de feito
 • Modelo de Inscripción de cans perigosos.
 • Solicitude de Licenzas de taxis.

 

Persoal :

- Actividades :

 • Xestión de Altas e Baixas de Persoal
 • Procesos de Selección de Persoal Municipal
 • Solicitude do Titulo de Familia Numerosa
 • Diversos Trámites coa Seguridade Social

 

- Modelos / Formularios : 

 • Solicitud Título de Familia Numerosa

 

Secretaria de Alcaldía :

 - Actividades :

 • Agenda de Alcaldía
 • Atención al ciudadano 

 

P.I.C. – Punto de Información Catastral :

- Actividades :

 • Altas/Bajas Catastrales 
 • Modificaciones Titularidad catastral,urbana e rústica
 • Información sobre bens inmobles urbanos e rústicos.
 • Certificacios múltiples sobre bens urbanos.
 • Tramites coa xerencia territorial do catastro.

 

- Modelos / Formularios : 

 • Modelo 901 N – Cambios de Titulariadad/alteraciones catastrales
 • Modelo 902 N – Altas,ampliación,reformas de Nueva construcción o Rehabilitación de bens inmobles.
 • Modelo 903 N – Agrupación/Segregación de Fincas.
 • Modelo 904 N – Cambios de cultivo,aprovechamiento o uso
 • Impreso de subsanación de discrepancias catastrales

 

Padrón :

- Actividades :

 • Empadronamiento de habitantes
 • Información del Censo
 • Reclamaciones al Censo Electoral.
 • Solicitudes de cambios de titularidad con la D.G.T
 • Solicitud de Nº de Gobierno de Viviendas ( Nº de Vivienda )
 • Expedición de Certificados

 

- Modelos / Formularios :

 • Modelo de Solicitude de alta no Padrón Municipal para Ciudadans Españois e Comunitarios
 • Modelo de Solicitude de alta no Padrón Municipal para Ciudadans non Comunitarios.
 • Modelo de Solicitude de Reclamación al censo electoral.
 • Solicitude de Inscripción/Modificación no Padrón Municipal de Habitantes.
 • Papel informativo da documentación necesaria para empadroarse.

 

Recadación :

- Actividades :

 • Solicitude da  Bonificación no Imposto de bens inmuebles  por familia numerosa.
 • Solicitude da Bonificación no Imposto de bens inmuebles por vivendas de Protección Civil.
 • Solicitude  da anulación de recibos de bens inmuebles
 • Solicitude da devolución de cobros indebidos de bens inmuebles
 • Domiciliación Bancaria do Imposto de bens inmuebles.
 • Solicitude da Bonificación no  IVTM de vehículos antigos ou históricos.
 • Solictiude da Bonificación no IVTM por minusvalía.
 • Domiciliación Bancaria de do IVTM.

 

- Modelos :

 • Modelo Solicitude Bonificación IBI por familia numerosa.
 • Modelo Solicitude Bonificación IBI  por Vivendas de Protección Civil.
 • Modelo Solicitude Bonificación IVTM por vehículos antigos ou históricos.

 

Oficina Municipal de Información ó Consumidor 

 - Actividades :

 • Informa-los consumidores e usuarios en materias de consumo
 • Atende-las consultas formuladas polos consumidores e usuarios
 • Tramita-las denuncias e reclamacións dos consumidores e usarios ó organismo que corresponda
 • Actividades formativas para asociación ou colectivos.
 • Medición entre usuarios/consumidos e empresas.
 • Tramitación de sistema arbitral de consumo.

 

Modelos / Formularios :

 • Folla de Reclamación / Denuncia 
 • Solicitud Xunta Arbitral Consumo

 

Para todos estos trámites será necesario aportar la documentación acreditativa de la consulta/denuncia/reclamación.

 

Departamento Xurídico :

- Actividades :

 • Defensa Xurídica do Concello Viveiro
 • Seguros do Concello de Viveiro

 

Cemiterio :

- Actividades :

 • Cambios de titularidade de sepulturas,nichos e/ou panteón.

 

- Modelos / Formularios :

 •  Modelo de Renovación de ciudadano
 •  Solicitude de cambio de titulariadade

 

Par estos trámites será preciso aportar a documentación necesaria.

 

- SERVIZOS ECONÓMICOS:

 

A persoa encargada de este departamento é a Interventora,dividense nos seguintes servizos:

 

Intervención :

 

- Actividades

 • Tramitación de subvencions para asociacións,organizacios,...
 • Solicitudes de cambios ( baixas,tarifas reducidas ou de anulación ) no servizo da recollida do lixo.
 • Rexistro,seguimento e contabilización de facturas.

 

- Modelos/Formularios:

 • Solicitude de exención na taxa de recollida do lixo
 • Solicitude de Baixa na taxa de recollida do lixo.
 • Solicitude de Tarefa Reducida na taxa de recollida do lixo.
 • Solicitude Subvención para asociacións

 

Tesourería :

 

- Actividades:

 •  Altas e baixas  do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica
 •  Altas e baixas do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica
 •  Liquidación de Solicitud de ocupación  de Vía Pública
 •  Liquidación de Solicitud de Licenza  de instalación de Terrazas.
 •  Expedición de tarjetas de entrada al Casco.

 

- Modelos / Formularios :

 • Solicitude de Licenza para instalación/modificación de terrazas no ámbito do casco histórico de viveiro,area de influencia e entorno do convento de valdeflores
 • Solicitude de Licenza para instalación/modificación de terrazas no ámbito da misericordia,cantarrana e covas.
 • Solicitude de Devolución IVTM por baixa definitiva
 • Solicitude de entrada no casco

 

 

 - URBANISMO :

 

Dende este departamento danse os seguintes servizos:

 

 Urbanismo e Contratacción :

- Actividades :

 • Solicitude e tramitación de licenzas de obras menores e maiores.
 • Solicitude e tramitación de prórrogas de licenzas de obras.Na oficina cumpriméntaselles ós solicitantes a propia petición
 • Solicitude e tramitación de información urbanística
 • Colaboración na tramitación de plans urbanísiticos
 • Tramitación de expedientes de apertura de establecementos e actividades molestas,insalubres,nocivas e perigosas.
 • Redacción de proxectos de obras
 • Dirección das obras
 • Informes de obras.
 • Solicitude de Ocupación de Vía Pública
 • Contratación administrativa 
 • Solicitude de Licenza para espectaculos

 

- Modelos / Formularios :

 •  Modelos varios para esta tramitación

 

Obras :

 

- Actividades :

 • Coordinación do servizo de obras.
 • Información Inventario  de bens Municipais

 

- Modelos/ Formularios :

 • Modelo de Solicitude Xeral.

 

 

Oficina Rehabilitación Casco Histórico:

 

- Actividades :

 • Información e asesoramento sobre as axudas ofrecidas polo Plan Vivenda vixente nese momento.
 • Tramitación de subvencións para a rehabilitación de vivendas.
 • Tramitación de subvencións para a rexeneración urbana.
 • Tramitación de subvencións para o aluguer de vivendas.
 • Rexistro de demandantes de vivendas.
 • Comunicación de incidencias e vía de comunicación entre o Instituto Galego de Vivenda e Chan e propietarios de vivendas de promoción pública.
 • Xestión de certificacións ante os distintos organismos para os beneficiarios de axudas reguladas polo plan vivenda.
 • Redacción de proxectos de urbanización e rehabilitación de edificacións de titularidade municipal situadas dentro do ámbito da Zona Antiga e tramitación ante os distintos organismos daqueles informes sectoriais necesarios para a execución dos traballos.
 • Licenzas de obra de edificacións situadas dentro da Zona Antiga.
 • Informacións urbanísticas de edificacións situadas dentro da Zona Antiga.
 • Informes de ruína.
 • Ordes de execución.
 • Informes de limpeza de terreos.
 • Actas de comprobación.
 • Licenzas de primeira ocupación.
 • Informes de actividades.
 • Visitas de inspección de actividades.
 • Informes de celebración de concertos

 

- Modelos / Formularios :

 • Modelo de Solicitude de Subvenciones
 • Cuestionario subvención Casco Histórico.
 • Teñen diversos modelos de todos estos trámites.

 

Dende a Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico tamén se xestionan os temas relacionados con Mediambiente:

 • Tramitación da certificación de calidade ambiental de Bandeira Azul.
 • Tramitación das certificacións de Q de Calidade, Iso e EMAS.
 • Supervisión e control do punto limpo do Municipio de Viveiro.
 • Supervisión, xestión e control da recollida selectiva de residuos urbanos.

 

 

La Declaración Ambiental y el Formulario de quejas deberían estar expuestas on-line.

 

- SEGURIDADE:

 

Policía Local:

- Actividades: 

 • Señalización para Encauzamiento del tráfico en Zonas Turísticas.
 • Auxilio y atestados en accidentes de tráfico,catástrofe o calamidad pública.
 • Encauzamiento de la Circulación rodado y peatonal.
 • Custodiar e informar por deteriorio mobiliario y en edificos.
 •  Seguridade Ciudada
 •  Atención O Cidadan
 •  Tramitación do procedemento sancioador;infraccións de tráfico.

 

- Modelos / Formularios : 

 •  Modelo de Identificación do conductor
 •  Modelo de alegacios
 •  Solicitude de Ocupación de Vía Pública
 •  Solicitude de Atestados

 

Protección Civil / Grumir : 

 

- Actividades :

 •  Seguridade Cidada

 

- Modelos/ Formularios : 

 

 •  Instancia de Solicitude Xeral

 

 

- SERVIZOS SOCIAIS :

 

Este departamento dividese nos seguintes servizos:

 

Servizos Sociais : 

- Actividades:

 • Información,orientación e asesoramento dos ciudadans.
 • Elaboración,execución e Avaliación de proxectos.
 • Tratamento de casos co uso da metodóloxía e intervención en diferentes niveles.
 • Xestión y evaliación de diferentes programas
 • Coordinación e movilización dos recursos e de servizos en relación e beneficio  dos individuos,grupos ou colectivos de población.
 • Información,orientación,asesoramento e intervención técnica para a resolución das situacios de necesidade y conficto.
 • Estudio,avaliación e diagnóstico das demandas recibidas así como a súa derivación ós Servicios Sociales Especializados,se a demanda o require
 • Axuda a integración de individuos,grupos e familias.
 • Coordinación con entidades de iniciativa social mediante reuniós periódicas.
 • Entrevistas persoais para programas,actividades encamiñadas a dar resposta as necesidades sociais.

 

Neste Departamento levanse a cabo diferentes programas que son:

 • Programa de Valoración,orientación e Información 
 • Servizo de axuda ó domicilio ( SAD )
 • Programa Básico de educación e apoyo familiar.
 • Programa Básico de Inserción Social
 • Programa de Fomento da cooperación e a solidaridade social.
 • Programa específico de inclusión social para persoas inmigrantes.
 • Programa específico de inclusión social de la Comunidad Gitana.
 • Programa específico de atención a la primera infancia.
 • Programa específico de atención a menores en situación de riesgo o conflicto social.

 

 

Xuventude : 

 

- Actividades : 

 •  
 • Tramitación de Bolsas do Ministerio de Educación
 • Tramitación de Bolsas da Xunta
 • Tramitación de axudas no transporte para estudantes
 • Tramitación para solicitudes de para os programs da dirección Xeral de Xuventude.
 • Tramitación de Solicitudes de Alberges e Campamentos
 • Información de interesese para a xuventude
 • Programación das Noites Alternativas,en colaboración con Roc Sport.
 • Solicitude para uso do Local de Ensaio

 

-Modelos / Formularios : 

 •  
 • As Becas Tramitanse por vía telemática
 • Modelo de Solicitude para o uso do Local de Ensaio
 • Información para a solicitude das axudas o transporte de estudantes

 

Centro de Información a Muller : 

 

- Actividades :

 • Concienciar a poboación en xeral da problemática específica que afecta as mulleres 
 • Promocionar a presenza da muller na actividade social,cultural e económica da zona
 • Fomentar o asociacionismo e participación cidada das mullers
 • Informar sobre os dereitos as mulleres da zona,así como dos servizos e recursos existentes.
 • Proporcinar asesoramento especializado xurídico e psicoloxico.
 • Prestar atención tutelada e urxente a mulleres víctimas de violencia doméstica.

  

 

- EMPLEO E FORMACIÓN : 

 

Servizo municipal de orientación laboral : 

- Actividades :

 • Orientación e información laboral.
 • Gestión de Bolsas de Empleo
 • Información de Cursos Formativos.
 • Servicio público de Inermediación Laboral

 

O servizo municipal de orientación laboral conta cun blogue moi completo no que se pode atopar moita información de interese.

A solicitude de inclusión nas bolsa de empleo atópase tamén neste blogue.

 

www.empregoviveiro.wordpress.com

 

Dende aqui tamén podemos acceder o seu facebook e o twiter

 

 

 


Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

continuar